RODO

INFORMACJA
DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Pana/Pani danych osobowych, jest Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCRA", registration No 40203039070, legal address: Tērbatas Street 30, Riga. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny oraz obowiązującymi przepisami.Dane Kontaktowe: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCRA", registration No 40203039070, legal address: Tērbatas Street 30, Riga.


Dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności zaś stworzone są pełne gwarancje ochrony danych osobowych wymagane prawem. Powołany zgodnie z wymogami prawa administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator danych prowadzi w szczególności dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych. Do przetwarzania danych są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.


Uzyskane od Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCRA" w celu:


 • ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zawarcia i wykonywania umów lub świadczenia innych usług medycznych, jakie okażą się konieczne w celu przeprowadzenia procesu leczenia, a także w celu zarządzania udzielaniem usług medycznych
 • zawarcia i wykonywania umów (np. umowy o pracę, umowy o świadczenie usług i innych umów cywilnoprawnych),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCRA" jako administratorze
 • udostępniania dokumentacji medycznej podmiotom uprawnionym oraz organom wymiaru sprawiedliwości,
 • wystawiania dokumentów o czasowej niezdolności do pracy
 • wystawiania zaświadczeń o dotychczasowym przebiegu leczenia na wniosek pacjentów i podmiotów przez nich upoważnionych
 • wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
 • wystawiania zaświadczeń dotyczących przebiegu zatrudnienia oraz współpracy
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz wykonywania obowiązków wynikających z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 • udzielania odpowiedzi na skargi w terminie i formie przewidzianej przepisami,


Państwa dane będą przetwarzane:

 • przez czas udzielania świadczeń medycznych oraz usług z nimi związanych lub powiązanych,
 • przez czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują̨ przechowywać́ Państwa dane osobowe
 • w okresie, w którym Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCRA" może ponieść́ konsekwencje prawne niewykonania danego obowiązku, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa
 • przez czas trwania zawartych umów, a następnie przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia

W przypadkach i w zakresie określonym przez przepisy prawa Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym, na przykład organom nadzorującym działalność Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCRA”, organom ścigania, organom ochrony prawnej.


Płatności dokonywane na rzecz Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCRA" za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, skutkować będą przekazaniem informacji z jakiego konta, oraz z jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCRA" będzie te dane przetwarzać́ w celu sprawdzenia, czy płatność została wykonana w sposób prawidłowy oraz w celach związanych z ustaleniem ewentualnych reklamacji, dokonania zwrotów, dochodzenia i obrony roszczeń́ oraz w celach tworzenia statystyk i analiz.


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCRA" może uzyskiwać Państwa dane z rejestrów publicznych w celu weryfikacji czy ustalenia danych istotnych z punktu widzenia prawidłowego wykonywania świadczeń leczniczych.


W przypadku, gdy przetwarzanie przez Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCRA" Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, istnieje możliwość wniesienia skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Przysługuje Pani/Panu prawo do:


 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCRA",
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • przenoszenia danych Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCRA", tj. do otrzymania od Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCRA", danych osobowych w ustrukturowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCRA" za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych.