RODO

Informācija
PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU


Jūsu personas datu pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCRA", reģistrācijas Nr. 40203039070, juridiskā adrese: Tērbatas iela 30, Rīga.Kontaktinformācija: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MCRA", reģistrācijas Nr. 40203039070, juridiskā adrese: Tērbatas iela 30, Rīga.


Dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstradi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļa Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Saskaņā ar likuma prasībām ieceltais datu pārzinis izmanto tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu apstrādātos personas datus no apdraudējumiem, jo īpaši aizsargā datus no nesankcionētas izpaušanas, nesankcionētas konfiskācijas, apstrādes, pārkāpjot likumu, no izmaiņām, nozaudēšanas, sabojāšanas vai iznīcināšanas. Datu pārzinis uztur dokumentāciju, kurā aprakstīta datu apstrādes metode. Apstrādāt datus drīkst tikai datu pārzinis.


Jūsu personas datus SIA "MCRA" izmanto ar mērķi:


 • veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai, līgumu slēgšanai, laboratorijas pakalpojumu sniegšanai, kas vajadzīgi ārstniecības procesa sniegšanas pārvaldībai;
 • līgumu slēgšanai un īstenošanai (piemēram, darba līgumi, pakalpojumu līgumi un citi civiltiesiski līgumi);
 • juridisko pienākmu izpildei, kas uzlikts izpildīt SIA "MCRA" kā administratoram;
 • medicīnisko dokumentu iesniegšanai kompetentajām iestādēm un tiesu iestādēm,
 • dokumentu izsniegšanai par pagaidu darba nespēju pēc nepieciešamības;
 • pēc pacientu un viņu pilnvaroto personu pieprasījuma ārstēšanas izrakstu izsniegšanai;
 • rēķinu un grāmatvedības dokumentu izsniegšanai un glabāšanai;
 • nodarbinātības un sadarbību apstiprinošu dokumentu izsniegšanai;
 • personāla uzskaites kārtošanai un saistību izpildei, kas izriet no noslēgtajiem darba un civilajiem līgumiem;
 • atbildēm uz sūdzībām noteiktajos termiņos un formās.


Jūsu dati tiks apstrādāti:

 • medicīnisko pakalpojumu un ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanas laikā;
 • periodā, saskaņā ar likumu, kura laikā ir nepieciešams uzglabāt jūsu personas datus;
 • laikā, kad SIA "MCRA" var saskarties ar juridiskām sekām, ja netiek izpildīts noteikts pienākums, kas izriet no piemērojamiem tiesību aktu noteikumiem;
 • līguma darbības laikā un pēc tam uz laikposmu, pēc kura beidzas noilgums.

Likumā noteiktajos gadījumos jūsu personas datus var pārsūtīt vai tie var tik nodoti pilnvarotām institūcijām, piemēram iestādēm, kas kontrolē SIA “MCRA” darbību, tiesībaizsardzības aģentūrām un tiesiskās aizsardzības iestādēm.


Maksājumi SIA "MCRA", piemēram, izmantojot banku vai citu maksājumu iestādi, izraisīs informācijas pārsūtīšanu no kura konta un no kuras iestādes jūs veicāt maksājumu. SIA "MCRA" apstrādās šos datus, lai pārbaudītu maksājuma pareizību, kā arī identificētu iespējamās sūdzības, atgriešanu, izmeklēšanu un prasījumu aizstāvēšanu, kā arī veidotu statistiku un analīzi. SIA "MCRA" var saņemt jūsu datus no publiskiem reģistriem, lai pārbaudītu vai identificētu datus, kas saistīti ar pareizu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.


Ja personas datu apstrādē, ko veic SIA "MCRA" pārkāpj likumu, varat iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības birojam.


Jums ir tiesības:


 • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, labot, dzēst vai ierobežot apstrādi, tik tālu, cik tas netraucē pakalpojuma sniegšanai vai nepārkāpj likumā noteiktās prasības.
 • iebilst pret datu apstrādi tiktāl, ciktāl apstrādes pamatā ir piekrišana SIA "MCRA" leģitīmajām interesēm;
 • datu apstrādes piekrišanas atsaukšana tiktāl, ciktāl piekrišana ir apstrādes pamats. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, kas tika veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.
 • pārsūtīt datus SIA "MCRA", tas ir, saņemt no SIA "MCRA"personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā.

Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, sazinieties ar SIA "MCRA" izmantojot iepriekš minēto kontaktinformāciju.